ENG

Marco Ferrara

CEO
Management Engineer with specialization in energy management with 20 years of technical, managerial and entrepreneurial experience. President of Syma Holding and CEO of RenX Group.

Igor Siccardi

Long-time entrepreneur in the renewable energy sector, President of the Clear Energy Srl Group, operating partner and financier of the RenX Group

Silvia Morello

Administrative manager of RenX Italia Srl and Clear Energy Srl. She has expertise in the areas of renewable energy plant management for all financial, administrative and corporate aspects.

Sylwia Hildegarda Bernaś

Since 2018 she has been President and financier of Syma Polska sp. z o.o., a company active in IT, business consulting and real estate brokerage.

Michał Krzak

Holds a degree in Economics - Administration and with a specialization in General Management. He is a founding partner and attorney of the RenX Italia in Poland. For RenX today he oversees the development activities of the Business Development team.

Aleksandra Surmińska

Holds a degree in Biomedical Engineering and a specialization in Production and Technological Systems Engineering. She is a member of the Project Management team of RenX Group where she deals with cross-cutting projects.

Alicja Gabryliszyn

Chemical Engineer, specializing in production management and industrial systems analysis. She is part of RenX's team in Poland, where she coordinates several renewable energy development projects across Europe.

Vito Vittore

Lawyer with consolidated experience in capital markets law and investment services, he assists banks, brokers, investment funds and companies operating in various sectors, particularly in the financial and energy sectors

Stefano Morello

Chartered Accountant and Auditor, partner of ABM & Partners in Vicenza, in addition to ordinary business consulting, he is specialized in the areas of M&A and international contracts.

Piotr Protasiuk

Holds a degree in Economics, specializing in Project Management. He is part of the Business Development team for the creation of new projects, negotiating land with public bodies and private entities.

Alicja Mikuś

Energy Systems Engineer, with a great passion for solar energy, graduated from the Technical University of Wroclaw. She is team leader of the Project Management department of RenX Group.

Sylwia Pułka

Energy System Engineer graduated from the Technical University of Wroclaw. Project Management department of RenX Group.Dariusz Lehmann

Mechanics and power engineer from the Technical University of Wroclaw. He is part of the Business Development team for the creation of new projects, negotiating land with public bodies and private entities.

Przemek Kaźmierczak

Energy System Engineer. He is part of the Business Development team for the creation of new projects, negotiating land with public bodies and private entities.


Michał Janiszewski

Holds a degree in Economics, specializing in Market Analysis. In the company deals with controlling, administration and software development.

Michał Stankiewicz

He is studying mechanics and power engineering. In the company deals with controlling and software development.
Tomasz Łacny

Legal advisor, involved in all cases RenX in Poland.


Dawid Płaszczyk

Advocate, involved in all cases RenX in Poland.


PL

Marco Ferrara

CEO
Inżynier zarządzania ze specjalizacją w zarządzaniu energią z 20-letnim doświadczeniem technicznym, menedżerskim i przedsiębiorczym. Prezes RenX Italia Srl i Dyrektor Generalny RenX Group.

Igor Siccardi

CEO
Wieloletni przedsiębiorca w sektorze energii odnawialnej, Prezes Grupy Clear Energy Srl, partner operacyjny i finansista Grupy RenX.Silvia Morello

Kierownik administracyjny w RenX Italia Srl i Clear Energy Srl. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami w odniesieniu do wszystkich aspektów finansowych, administracyjnych i korporacyjnych.

Sylwia Hildegarda Bernaś

Od 2018 roku jest prezesem i finansistą Syma Polska sp. z o.o., firmy działającej w branży IT, doradztwa biznesowego i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.


Michał Krzak

Ukończył studia na kierunku Ekonomia - Administracja i Finanse ze specjalizacją General Management. Jest wspólnikiem i pełnomocnikiem RenX Italia w Polsce. Dla RenX dzisiaj nadzoruje działania rozwojowe zespołu Business Development.

Aleksandra Surmińska

Ukończyła studia na kierunku Inżynieria Biomedyczna oraz specjalizację Inżynieria Produkcji i Systemów Technologicznych. Jest członkiem zespołu zarządzania projektami w Grupie RenX, gdzie zajmuje się projektami o charakterze międzysektorowym.

Alicja Gabryliszyn

Inżynier chemik, specjalizująca się w zarządzaniu produkcją i analizie systemów przemysłowych. Jest częścią zespołu RenX, w którym koordynuje kilka projektów rozwoju energii odnawialnej w całej Europie.

Vito Vittore

Prawnik ze znaczącym doświadczeniem w zakresie prawa rynków kapitałowych i usług inwestycyjnych, pomaga bankom, funduszom inwestycyjnym i spółkom działającym w różnych sektorach, w szczególności w sektorze finansowym i energetycznym.

Stefano Morello

Biegły księgowy i audytor, partner w ABM & Partners w Vicenzy, oprócz zwykłego doradztwa biznesowego specjalizuje się w dziedzinie fuzji i przejęć oraz kontraktów międzynarodowych.Piotr Protasiuk

Ukończył studia ekonomiczne na specjalności Zarządzanie. Wchodzi w skład zespołu Business Development zajmującego się tworzeniem nowych projektów, negocjowaniem gruntów z instytucjami publicznymi i podmiotami prywatnymi.

Alicja Mikuś

Inżynier systemów energetycznych, z wielką pasją do energii słonecznej, absolwent Politechniki Wrocławskiej. Jest kierownikiem zespołu w dziale Zarządzania Projektami w Grupie RenX.


Sylwia Pułka

Inżynier systemów energetycznych. Pracownik działu zarządzania projektami w firmie RenX Group.

Michał Stankiewicz

Studiuje mechanikę i energetykę. W firmie zajmuje się controllingiem i tworzeniem oprogramowania.

Dariusz Lehmann

Inżynier mechaniki i energetyki. Wchodzi w skład zespołu Business Development zajmującego się tworzeniem nowych projektów, negocjowaniem gruntów z instytucjami publicznymi i podmiotami prywatnymi.

Przemek Kaźmierczak

Inżynier Systemów Energetycznych. Wchodzi w skład zespołu Business Development zajmującego się tworzeniem nowych projektów, negocjowaniem gruntów z instytucjami publicznymi i podmiotami prywatnymi.

Michał Janiszewski

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego, specjalność Analiza Rynku. W firmie zajmuje się controllingiem, administracją oraz tworzeniem oprogramowania.Tomasz Łacny

Radca prawny, zaangażowany we wszystkie sprawy RenX w Polsce.


Dawid Płaszczyk

Adwokat, zaangażowany we wszystkie sprawy RenX w Polsce.


ITA

Marco Ferrara

CEO
Ingegnere Gestionale con specializzazione in Energy Management con 20 anni di esperienza tecnica, manageriale e imprenditoriale. Presidente di RenX Italia Srl e Amministratore Delegato di RenX Group.

Igor Siccardi

CEO
Imprenditore di lunga data nel settore delle energie rinnovabili, Presidente del Gruppo Clear Energy Srl, partner operativo e finanziatore del Gruppo RenX.


Silvia Morello

Responsabile amministrativo di RenX Italia Srl e Clear Energy Srl. Ha esperienza nelle aree della gestione degli impianti di energia rinnovabile per tutti gli aspetti finanziari, amministrativi e aziendali.

Sylwia Hildegarda Bernaś

Dal 2018 è Presidente e finanziatrice di Syma Polska sp. z o.o., società attiva nei settori dell'informatica, della consulenza aziendale e dell'intermediazione immobiliare.

Michał Krzak

Laureato in Economia e Amministrazione, con specializzazione in General Management. È socio fondatore e procuratore della RenX Italia in Polonia. Per RenX oggi supervisiona le attività di sviluppo del team di Business Development.

Aleksandra Surmińska

Ha una laurea in Ingegneria Biomedica e una specializzazione in Ingegneria della Produzione e dei Sistemi Tecnologici. È membro del team di Project Management di RenX Group dove si occupa di progetti trasversali.

Alicja Gabryliszyn

Ingegnere chimico, specializzato in gestione della produzione e analisi di sistemi industriali. Fa parte del team di RenX in Polonia, dove coordina diversi progetti di sviluppo delle energie rinnovabili in tutta Europa.

Vito Vittore

Avvocato con consolidata esperienza nel diritto dei mercati dei capitali e nei servizi di investimento, assiste banche, broker, fondi di investimento e società operanti in vari settori, in particolare nel settore finanziario ed energetico.

Stefano Morello

Dottore Commercialista e Commercialista, partner di ABM & Partners di Vicenza, oltre alla consulenza ordinaria alle imprese, è specializzato nelle aree di M&A e contrattualistica internazionale.

Piotr Protasiuk

Laureato in Economia, con specializzazione in Project Management. Fa parte del team di Business Development per la creazione di nuovi progetti che prevedono la negoziazione di terreni con enti pubblici ed enti privati.

Alicja Mikuś

Ingegnere dei Sistemi Energetici, con una grande passione per l'energia solare, si è laureato presso l'Università Tecnica di Wroclaw. È team leader del dipartimento di Project Management di RenX Group.

Sylwia Pułka

Ingegnere del Sistema Energetico. Dipartamento di Project Management del Gruppo RenX.

Dariusz Lehmann

Meccanico e ingegnere elettrico. Fa parte del team di Business Development per la creazione di nuovi progetti, negoziando terreni con enti pubblici ed enti privati.Przemek Kaźmierczak

Ingegnere del sistema energetico. Fa parte del team di Business Development per la creazione di nuovi progetti, che prevedono la negoziazione di terreni con enti pubblici ed enti privati.

Michał Janiszewski

Laureato in Economia, con specializzazione in Analisi di Mercato. In azienda si occupa di controllo, amministrazione e sviluppo software.Michał Stankiewicz

Studia meccanica e ingegneria energetica. In azienda si occupa di controllo e sviluppo software.

Tomasz Łacny

Consulente legale, coinvolto in tutti i casi RenX in Polonia.


Dawid Płaszczyk

Avvocato, coinvolto in tutti i casi RenX in Polonia.